top of page
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

"SISPANNMantalSanteStigma.com” fèt pou mete fen nan stigma sou swen sante mantal ak kreye espwa pou moun ki afekte nan maladi mantal.”

#RoundTable   Youth Talk:
Tackling Mental Health Stigma with THEO Program

Need Help Now? Dial 988 or text Got5 to 741741

IMG_0808.JPG

Stigmaandomaje 1 Ameriken sou 5 ki afekte nan kondisyon sante mantal. Li fè yo wont nan silans epi li anpeche yo chèche èd. Pran egzamen an pou w wè si w ka afekte w.

Stigma, prejije,
Diskriminasyon

Stigma, prejije ak diskriminasyon kont moun ki gen maladi mantal yo ka sibtil oswa li ka evidan, men kèlkeswa grandè a, li ka mennen nan mal. Moun ki gen maladi mantal yo majinalize ak diskriminasyon kont yo nan plizyè fason, men konprann sa ki sanble ak ki jan yo adrese ak sispann li ka ede.

idantifye diferan
kalite stigma

Stigma piblikenplike atitid negatif oswa diskriminatwa lòt moun genyen konsènan maladi mantal.

Oto-stigma refere a atitid negatif, ki gen ladan wont entènalize, moun ki gen maladi mantal genyen konsènan pwòp kondisyon yo. 

Stigma enstitisyonèl,se plis sistemik, ki enplike politik gouvènman an ak òganizasyon prive ki entansyonèlman oswa san entansyonèlman limite opòtinite pou moun ki gen maladi mantal. Egzanp yo enkli pi ba finansman pou rechèch maladi mantal  oswa mwens sèvis sante mantal parapò ak lòt swen sante.

Efè danjere nan stigma ak diskriminasyon

 • Redwi espwa

 • Pi ba estim pwòp tèt ou

 • Ogmantasyon sentòm sikyatrik

 • Difikilte ak relasyon sosyal

 • Repiyans pou chèche èd oswa tretman ak mwens chans pou yo rete ak tretman

 • Fèmen tèt ou yon kote apa

 • Mank konpreyansyon pa fanmi, zanmi, kòlèg travay, oswa lòt moun

 • Mwens opòtinite pou travay, lekòl oswa aktivite sosyal

 • Pwoblèm pou jwenn lojman

"Vwa nou sepi fò avwa"

Bezwen Èd Kounye a?Rele988oswa tèksGot5pou741741

Pasyan Istwa

Patient Stories

Patient Stories
Search video...
STOP Mental Health STIGMA - Our voice is the strongest voice
04:17
Play Video

STOP Mental Health STIGMA - Our voice is the strongest voice

#UNSINKABLE Patient Stories - STOP Mental Health Stigma
01:35
Play Video

#UNSINKABLE Patient Stories - STOP Mental Health Stigma

Download, post & share!